JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA
PROGRAMMA

Mēs esam jauns politiskais spēks. Kopā ar novadiem mēs attīstīsim Jēkabpili kā reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta un veselības aprūpes centru. Sadarbībā ar citām Latvijas reģionālajām partijām mēs gādāsim par Latvijas reģionu līdzsvarotu attīstību.

Mēs izzināsim sabiedrības viedokli pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kas skar plašu iedzīvotāju loku. Mēs sadarbosimies un būsim lietišķā dialogā ar visām politiskajām partijām, kas strādā Jēkabpils reģionā. Mēs respektēsim NVO, uzņēmēju, tradicionālo konfesiju, sabiedrībā pazīstamu ekspertu un iedzīvotāju viedokļus un izskaidrosim Jēkabpils iedzīvotājiem pieņemtos lēmumus.

Uzņēmējdarbība

1. Radīsim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, izbūvējot pārvadu pār dzelzceļu, ierīkojot tehniskās komunikācijas un ceļus industriālajās zonās.
2. Atbalstīsim uzņēmējus, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļu atlaides.
3. Pašvaldības pasūtījumos nodrošināsim darbu vietējiem.
4. Atbalstīsim uzņēmēju iniciatīvu izveidot multifunkcionālu atpūtas kompleksu pilsētā.
5. Sekmēsim savstarpēji izdevīgu partnerattiecību iedibināšanu ar biznesa partneriem Polijā, Vācijā, Baltkrievijā, Kazahstānā un citur.

Izglītība, kultūra, sports

1. Vispārizglītojošās izglītības iestādēs ieviesīsim profesionālās izglītības programmas.
2. Atbalstīsim inovatīvu tehniskās jaunrades programmu apguvi Bērnu un jauniešu centrā.
3. Renovēsim 3. vidusskolu un dienesta viesnīcu 2.vidusskolai.
4. Veiksim Jēkabpils Valsts ģimnāzijas sporta laukuma rekonstrukciju.
5. Piesaistīsim perspektīvus jaunos sportistus no reģioniem, nodrošinot mācību procesu un internātu.
6. Veiksim Jēkabpils stadiona izbūves 2.kārtu.
7. Rekonstruēsim Sporta namu.
8. Veiksim Jēkabpils tautas nama rekonstrukciju.
9. Izvietosim pilsētā ielu vingrošanas elementus.
10. Finansiāli atbalstīsim īpaši talantīgos jauniešus – konkursu un sacensību uzvarētājus- un radošās personības.
11. Nodrošināsim kvalitatīvu un veselīgu ēdināšanu bērnudārzos un izglītības iestādēs.
12. Finansēsim bērnu un jauniešu vasaras nometnes un sadarbībā ar uzņēmējiem organizēsim skolu jaunieši nodarbinātību vasaras brīvdienās.
13. Sekmēsim sabiedrības integrāciju, atbalstot mazturīgo iekļaušanos sabiedrības dzīvē un finansiāli atbalstot tautas mākslas kolektīvus.
14. Atbalstīsim valsts un starptautiska mēroga kultūras un sporta pasākumu norisi pilsētā.
15. Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un saglabāšanu.
16. Turpināsim skolnieku peldētapmācību programmu.

Aprūpe, medicīna, drošība

1. 2014.gadā palielināsim garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu.
2. Turpināsim uzlabot sociālās un medicīnas aprūpes kvalitāti un tuvināsim to dzīvesvietām.
3. Turpināsim atbalstīt jaunos speciālistus un jaunās ģimenes.
4. Atbalstīsim transporta izdevumu kompensācijas skolēniem un pensionāriem.
5. Turpināsim investīcijas JRCS. Piesaistīsim jaunos medicīnas speciā.
6. Izveidosim jaunas ģimenes ārstu prakses vietas.
7. Izveidosim pašvaldības policiju.
8. Īpaši atbalstīsim NVO, kuras sekmēs atkarību profilaksi un saturīgu brīvā laika pavadīšanu riska grupām.
9. Sadarbosimies ar reģiona novadiem sociālajā, kultūras, sporta, sabiedrības drošības un citos jautājumos.

Pilsētas vide un vides aizsardzība

1. Izbūvēsim otru tiltu pār Daugavu, sakārtosim Vienības, Neretas, Kurzemes, Dolomīta un citas ielas.
2. Kontrolēsim veicamo darbu kvalitāti un pieprasīsim tās garantiju divu gadu garumā.
3. Turpināsim investīcijas ūdensvada, kanalizācijas, apgaismojuma un ceļu tīkla attīstībā pilsētas individuālo māju rajonos.
4. Piesaistīsim ES līdzekļus Kena parka izveidei par pievilcīgu un ērtu atpūtas zonu.
5. Ierīkosim veloceliņu apkārt Radžu ūdenskrātuvei, modernizēsim slēpošanas kalnu, ierīkosim ūdens slaloma trasi, putnu skatu torni.
6. Pilsētas skvērus un laukumus papildināsim ar jauniem vides dizaina objektiem un atpūtas zonām.
7. Saglabāsim kultūrvēstures pieminekļus, izgaismosim dievnamus un citus kultūrvēstures objektus.
8. Raudzīsimies, lai komunālo pakalpojumu tarifi būtu ekonomiski pamatoti.
9. Atbalstīsim energoefektivitātes projektu īstenošanu dzīvojamajās ēkās.
10. Nodrošināsim labas pārvaldības principus iedzīvotāju apkalpošanā ikvienā pašvaldības iestādē.
11. Veiksim dialogu ar zemes īpašniekiem par zemes iegādi pašvaldības īpašumā, lai turpinātu sakārtot iekškvartālu ceļus un autostāvvietas daudzstāvu dzīvojamo māju mikrorajonos.
12.Saudzēsim dabu un papildināsim zivju resursus Radžu ūdenskrātuvē.

 

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00