JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA
Priekšvēlēšanu programma

Mēs esam jauns politiskais spēks, kas apvieno dzīves pieredzi un jaunības maksimālismu.
Mēs visi gribam dzīvot sakoptā, kultūras tradīcijām bagātā, uz ekonomisko attīstību vērstā novadā, tāpēc mēs izzināsim sabiedrības viedokli, informēsim par aktualitātēm, veidosim dialogu ar politiskajām partijām, kas strādā Pļaviņu novadā. Mēs veicināsim sabiedrības integrāciju, respektēsim iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju, reliģisko konfesiju viedokļus un izskaidrosim pieņemtos lēmumus.
Darbības virzieni:
I. VESELĪBA, VIDE, DROŠĪBA, LABKLĀJĪBA
1. Uzlabosim veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību, paplašināsim mājas aprūpes pakalpojumus.
2. Atbalstīsim jaunās ģimenes, piešķirot dzīvokļus un jaundzimušo pabalstu.
3. Izvērtēsim pabalstu sniegšanas kārtību sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
4. Nodrošināsim vidi un iespēju iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām iesaistīties novada aktivitātēs.
5. Veicināsim privātīpašumu teritoriju sistemātisku sakopšanu, turpināsim sakoptāko īpašumu izvērtēšanu.
6. Sadarbībā ar būvvaldi aktivizēsim nepabeigto celtniecības objektu sakārtošanu.
7. Uzsāksim dalīto atkritumu savākšanu, uzstādot konteinerus.
8.Aktivizēsim pašvaldības policijas darbu, nodrošināsim diennakts videonovērošanu sabiedriski svarīgos objektos.
9. Nodrošināsim esošos sabiedriskā transporta pakalpojumus.
10. Izveidosim un labiekārtosim atpūtas vietas un rotaļu laukumus.
II. EKONOMIKA, UZŅĒMĒJDARBĪBA, SAIMNIECĪBA, INFRASTRUKTŪRA
1. Turpināsim novada ilgtermiņa attīstības programmā 2012.-2018. izvirzīto uzdevumu izpildi.
2. Piedalīsimies jaunos un turpināsim iesāktos ES struktūrfondu un pašvaldības projektus.
3. Veicināsim labvēlīgu vidi jaunu darba vietu izveidei, sniedzot uzņēmēju konsultanta pakalpojumus.
4. Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli uzņēmējiem, kuri piesaista sociālā riska grupas, rada jaunas darba un prakses vietas.
5. Izstrādāsim komunālo pakalpojumu attīstības virzienus, atbilstoši valsts ekonomiskajai situācijai pārskatīsim komunālo pakalpojumu tarifus.
6. Apzināsim novada dzīvojamo māju renovācijas nepieciešamību, veicināsim to siltināšanu, līdzfinansējot energoaudita veikšanu.
7. Izveidosim novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju padomi, uzsverot katra iedzīvotāja līdzatbildību.
8. Noteiksim, ka lauksaimniecības zemju iznomāšanā no pašvaldības prioritāte ir novada iedzīvotājiem.
9. Turpināsim darbu pie novada ceļu ikdienas uzturēšanas.
10. Nodrošināsim kvalitatīvu apkalpošanu pašvaldības iestādēs.
III. IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, TŪRISMS, SPORTS
1. Papildināsim izglītības programmas ar profesionālo un vakara izglītības ievirzi novada izglītības iestādēs.
2. Veicināsim mūžizglītības, karjeras izvēles, bērnu un jauniešu ārpusskolas izglītības un jaunrades iespējas.
3. Turpināsim un pilnveidosim pagastu un pilsētas kultūras dzīves tradīcijas un pasākumus.
4. Paplašināsim tūrisma informācijas centra darbību, pilnveidosim velo un ūdens tūrisma maršrutus un gida pakalpojumus.
5. Labiekārtosim un paplašināsim Pļaviņu novada bibliotēkas.
6. Paplašināsim Pļaviņu novada muzeja darbību, veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un saglabāšanu.
7. Saglabājot sporta tradīcijas, sadarbībā ar novada sporta klubiem un biedrībām, izstrādāsim sporta attīstības programmu.
IV. SADARBĪBA
1. Aktivizēsim novada pagastu un pilsētas iedzīvotāju sadarbību.
2. Veicināsim lauksaimnieku, mājražotāju, mednieku, zvejnieku sadarbību, popularizējot to pieredzi.
3. Atbalstīsim lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju, izveidosim ”Zaļo tirdziņu” un tirdzniecības vietas.
4. Sadarbosimies ar sabiedriskajām organizācijām, akcentējot to ieguldījumu novada attīstībā.
5. Veicināsim novadu, reģionu un starpvalstu sadarbību dažādās jomās.

Aicinām visus kopā ar mums veidot Pļaviņu novadu skaistu un stipru!