Mēs esam jauns politiskais spēks. Daudziem no mums ir bagāta pieredze savā specialitātē un pārvaldē, daudziem piemīt jaunības ideālisms un aizrautība, mērķtiecība un spēja prognozēt. Kopā ar novadiem mēs attīstīsim Jēkabpili, kā reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta un veselības aprūpes centru. Sadarbībā ar citām Latvijas reģionālajām partijām, mēs gādāsim par Latvijas reģionu līdzsvarotu attīstību.

Mēs izzināsim sabiedrības viedokli pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kas skar plašu

iedzīvotāju loku. Mēs sadarbosimies un būsim lietišķā dialogā ar visām politiskajām

partijām, kas strādā Jēkabpils reģionā. Mēs respektēsim NVO, uzņēmēju, tradicionālo

konfesiju, sabiedrībā pazīstamu ekspertu un iedzīvotāju viedokļus un izskaidrosim Salas novada iedzīvotājiem pieņemtos lēmumus.

Jēkabpils reģionālās partijas Salas novada nodaļas darbības pamats: vēlētāju un Salas

novada iedzīvotāju interešu un tiesību pārstāvēšana un aizstāvēšana.

1. Jēkabpils reģionālā partija – reģionālā ekonomika mūsu – Salas novada nākotnei.

2. Atbalstīsim darbīgos Salas novada iedzīvotājus, uzņēmējus, īpaši jaunos

uzņēmējus, piemērojot tiem nodokļu atlaides, kā arī atbalstīsim bioloģiskās un

netradicionālās saimniecības.

3. Pašvaldības pasūtījumos nodrošināsim darbu vietējiem uzņēmējiem likumos

noteiktajā kārtībā.

4.Sekmēsim savstarpēji izdevīgu partnerattiecību iedibināšanu ar biznesa

partneriem ārpus Latvijas.

5. Atbalstīsim uzņēmējus, īpaši jaunos, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļu

atlaides.

6. Apkoposim Jēkabpils reģiona novadu uzņēmēju katalogu, kurš būs publicēts Salas

novada mājaslapā.

7. Iniciēt ceļa rekonstrukciju Sala – Jēkabpils un veidot veloceliņu šajā ceļa posmā.

Izglītība, kultūra, sports

1. Nodrošināsim novada izglītības iestāžu tālāku attīstību.

2. Sadarbībā ar IZM vispārizglītojošas izglītības iestādēs ieviesīsim profesionālās

izglītības programmas, lai specialitāti jaunieši varētu iegūt tuvāk dzīvesvietai.

3. Sekmēsim sporta laukuma rekonstrukciju Salas ciematā.

4. Finansiāli atbalstīsim īpaši talantīgos jauniešus – konkursu un sacensību

uzvarētājus- un radošās personības.

5. Nodrošināsim kvalitatīvu un veselīgu ēdināšanu izglītības iestādēs.

6. Atbalstīsim jauniešu vasaras nometnes un, sadarbībā ar uzņēmējiem, organizēsim

nodarbinātību vasaras brīvlaikā.

7. Sekmēsim sabiedrības integrāciju, atbalstot mazturīgo iekļaušanos sabiedrības

dzīvē un finansiāli atbalstot nacionālo kultūras vērtību saglabāšanu, finansiāli

atbalstot tautas mākslas kolektīvus.

8. Turpināsim atbalstīt valsts un starptautiska mēroga kultūras un sporta pasākumu

norisi novadā.

9. Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un saglabāšanu.

Aprūpe, medicīna, drošība

1.2014.gadā palielināsim garantētā minimālā ienākuma pabalstu.

2.Turpināsim uzlabot sociālās un medicīnas aprūpes kvalitāti.

3.Turpināsim atbalstīt jaunos speciālistus un jaunās ģimenes.

4.Atbalstīsim transporta izdevumu kompensācijas skolēniem un pensionāriem.

5.Pilnveidosim policijas darba kvalitāti Salas novadā.

6.Atbalstīsim NVO, kuras sekmēs atkarību profilaksi un saturīgu brīvā laika

pavadīšanu novadā.

7. Sadarbosimies ar reģiona novadiem sociālajā, kultūras, sporta, sabiedrības

drošības un citos jautājumos.

Novada vide un vides aizsardzība

1. Kontrolēsim novadā iesākto darbu kvalitāti un pieprasīsim to garantiju

likumdošanā noteiktajos termiņos.

2. Turpināsim investīcijas ūdensvada, kanalizācijas, apgaismojuma un ceļu tīkla

novada attīstībā.

3. Piesaistīsim ES fondu līdzekļus novada turpmākai attīstībai.

4. Attīstīsim novada vides dizaina objektus un atpūtas zonas.

5. Saudzēsim dabu un kultūrvēsturisko mantojumu novadā.

6. Saglabāsim kultūrvēstures pieminekļus un izgaismosim dievnamus un citus

kultūrvēstures objektus.

7. Raudzīsimies, lai komunālo pakalpojumu tarifi būtu ekonomiski pamatoti.

8. Atbalstīsim energoefektivitātes projektu īstenošanu dzīvojamajās ēkās.

9. Nodrošināsim labas pārvaldības principus iedzīvotāju apkalpošanā ikvienā Salas

novada pašvaldības iestādē.

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00